Tag: และกลไกตลาด

ICO คืออะไร ? และกลไกตลาด

คลิปแสดงกลไกตลาดของ ICO ในภาพรวมเพื่อแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนการไหลของเงินทุนและที่มาของมูลค่าของ Token ที่ระดมทุนด้วยวิธีการ ICO Experty - White paper https://static.coinpaprika.com/storage/cdn/whitepapers/140787.pdf 🤫►► ► Subscribe to "Pay Wachi Channel" ◄◄◄🤫 https://www.youtube.com/person/paywachi?sub_confirmation=1 ...

Read more